Din varukorg är tom
 

Allmänna villkor för användande av tjänsten Writenow.se. Generellt om de Allmänna villkoren.

Nedanstående Allmänna villkor (i fortsättningen ”AllmVillkor”) gäller för licensbetalande medlemmar (”Licensmedlem”) hos www.Writenow.se (”Sajten”), som betalar för sitt användande av en eller flera applikationer (”App/Appar”) på Sajten.

Med Licensmedlem avses såväl företag/organisation som köpt rätten till en egen App, som företag/organisation/privatperson som köpt rätten till användande av någon av de Appar som marknadsförs av/via Writenow.se och/eller någon av de samarbetspartners (”Partner/-s”) med vilka Writenow.se tecknat avtal gällande en eller flera bransch- och/eller ämnesorienterade App/Appar. Licensmedlem kan man också bli genom att vara anställd i ett företag/en organisation som betalar för en eller flera licenser och där man i egenskap av anställd fått egen inloggning på Sajten.

Genom att logga in på Sajten accepterar Licensmedlem nedanstående AllmVillkor. AllmVillkor kan löpande ändras av Writenow.se utan att särskilt meddelande distribueras till Licensmedlem – information om att AllmVillkor ändrats återfinns, när så skett, istället på Sajtens förstasida under rubriken Nyheter eller News. Licensmedlem är själv skyldig att hålla sig informerad om de AllmVillkor som gäller vid varje tillfälle.

Sajten tillhandahålls av Writehere Writenow AB, organisationsnummer 556965-8502.

1. Användning av Sajten

Sajten och dess Appar är avsedda för att användas av Licensmedlemmar för dessas framtagning av databasuppgifter, tal och text som kan användas för olika slags kommunikation. På Sajten finns såväl färdiga dokument som databaser av såväl speciell som allmän karaktär. Alla som använder Sajten för framtagning av underlag för kommunikation – skriftlig såväl som muntlig – tar eget ansvar för valet av dokument, uppgifter och inspirationskällor.

För att få tillgång till Sajtens Appar och databaser, krävs en registrering av Licensmedlemskap. Licensmedlemskapet ger, under vald avtalsperiod, tillgång till alla dokument och databaser som återfinns på den eller de App/Appar som Licensmedlemmen betalar för.

För varje vald App finns informations- och instruktionstexter samt enkla instruktions-/demovideos. Vissa informationstexter och instruktions-/demovideos är fritt åtkomliga för alla som går in på Sajten medan en del av dem enbart är tillgängliga för Licensmedlemmar. Vissa informationstexter och instruktions-/demovideos som är knutna till en viss/-a App/Appar kan enbart ses av Licensmedlem som tecknat licens för den/de aktuella Appen/Apparna.

2. Köp av App/Appar – registrering av Licensmedlemskap

2.1. Allmänt om köp

Medlem/företag/organisation/privatperson som önskar bli Licensmedlem på Writenow.se, går in på Sajten och klickar på ”Beställ” och därefter på den eller de App/Appar som man önskar få tillgång till. För varje beställd App bestämmer man den avtalstid man önskar, och Appen läggs därefter i en ”varukorg” och sedan går man till betalning. Betalning kan ske via kort eller bankkonto. När Writenow.se erhållit betalningen, skickas inloggningsuppgifterna ut via e-mail. Avtal om Licensmedlemskap ska anses ha träffats mellan Licensmedlemmen och Writenow.se när Licensmedlemmen har klickat på den knapp på Sajten som bekräftar köpet. Genom att köpa en eller flera App/Appar på Sajten accepterar Licensmedlemmen samtliga delar av dessa AllmVillkor.

Licensmedlem betalar ett pris som baseras på App-innehållet och avtalets längd. Priset beräknat per månad blir lägre ju längre avtalsperioden är. Priset kan också reduceras om Licensmedlemskap tecknas för många användare hos samma juridiska person. Alla priser är angivna inklusive moms.

Betalning via kort eller konto sker genom PayNova. Om betalning inte godkänns aktiveras inte Licensmedlemsskapet. Av detta skäl tar Writenow.se heller inga kreditupplysningar och debiterar heller inga dröjsmålsräntor och/eller påminnelseavgifter. Utebliven betalning innebär således enbart att inget Licensavtal startas. På samma sätt innebär utebliven betalning i samband med förlängning av befintligt Licensavtal enbart att abonnemanget stängs av.

Kortbetalning sker på ett säkert, snabbt och enkelt sätt via 3D Secure. När Licensmedlem fyllt i sina kortuppgifter krypteras kontokortsnumret direkt. Kommunikationen till server går via en krypterad direktförbindelse. När Lincensmedlemmens information skickas till banken används respektive banks säkerhetssystem. Väljer Licensmedlemmen att betala sitt köp via sin Internetbank skyddas Licensmedlemmens uppgifter av säkerhetssystemet hos banken oavsett om Licensmedlemmen betalar via sitt certifikat/sin PIN-kod, med sin säkerhetsdosa eller med sitt Smartkort/sin engångskod. För mer information om kortbetalning hänvisas till PayNova (www.paynova.se).

2.2. Prenumeration och uppsägning

Många av de Appar som förekommer på Writenow.se är prenumerationstjänster som förnyas automatiskt om inte uppsägning sker senast en (1) dag innan prenumerationen löper ut. Uppsägning sker via ”Mitt konto” > ”Mina applikationer”. Licensmedlemmen ansvarar själv för att se över sin prenumeration. Prenumerationen kan sägas upp när som helst och Licensemedlemmen har alltid tillgång till Appen under resterande prenumerationsperiod.

2.3. Återkommande betalningar

Alla prenumerationstjänster på WriteNow.se använder sig av återkommande betalningar. Det innebär att den ursprungliga transaktionen (som uppstod vid köptillfället) repeteras om inte Licensmedlemmen avslutat sin prenumeration.

3. Köp av beställningstjänst – framtagning av Specialdokument

Företag/organisation/privatperson kan via Sajten beställa personlig service av Writenow.se för att skriva tal (hyllning, tack, Kick Off, etcetera) eller text (debattartiklar, säljpresentationer, ÅR-text, etcetera). För Licensmedlem debiteras ett lägre pris för denna typ av tjänst baserad på den rabattprocent som vid varje tillfälle anges på Sajten. Debiteringen baseras på pris per A4-sida med typsnittet Times Roman, 12 punkters text.

Vid framtagning av Specialdokument tillämpar Writenow.se en ”nöjd-kund-garanti” som innebär att Writenow.se bearbetar den först översända texten baserat på beställarens skriftliga önskemål.

Gränsen för ”nöjd-kund-garantin” gäller dock maximalt två ombearbetningar av en levererad text. Bearbetning därutöver måste beställaren själv stå för.

När texten är godkänd av beställaren och betalning för Specialdokumentet erlagts, övergår texträttigheterna till beställaren. Beställaren kan även, mot särskild debitering, uppdra åt Writenow.se att registrera det färdigbeställda Specialdokumentet på beställarens, alltså Licensmedlemmens, egen App.

Writenow.se tar inget ansvar för Specialdokument som godkänts och levererats till beställare – varken vad avser innehållet eller det resultat som användningen av Specialdokumentet skapar. Beställaren ansvarar helt själv för alla följder som kan bli resultatet av ett framtaget Specialdokument.

4. Tillgänglighet

Writenow.se är skyldigt att hålla Sajten tillgänglig 99% i genomsnitt per 12-månadersperiod. Planerade och aviserade avbrott för underhåll skall ej räknas in när tjänstens faktiska tillgänglighet redovisas. Writenow.se förbehåller sig rätten att vid uppdateringar eller underhåll stänga ner Sajten eller del av Sajten för en begränsad tid. Det är dock Writenow.se’s ambition att sådana stopp/nedstängningar skall göras på tider på dygnet som innebär minsta möjliga besvär för Licensmedlemmarna.

Kommunikationshastigheten mellan Licensmedlem och Writenow.se’s server beror såväl på Licensmedlemmens val av system för dataöverföring, som på den trafikvolym som Sajten har vid varje tillfälle. Störningar vad avser Sajtens tillgänglighet kan följaktligen förekomma på grund av eventuella störningar hos webbhotellet, att Sajten undergår underhållsarbete eller att Internet har ovanligt stor trafik.

5. Behandling av personuppgifter

Alla som använder av Sajtens tjänster lämnar olika slags elektroniska spår. För mer information om detta, läs under ”Cookies”. Utöver detta kan Licensmedlem välja att mata in uppgifter om sig själv och om sitt företag/sin organisation under Profiluppgifter – Profiluppgifterna används dock uteslutande för att förenkla och effektivisera framtagning av dokument. Profiluppgifter kan aldrig på något sätt användas av Writenow.se för marknadsföring och/eller i kontakter med Licensmedlemmen.

Licensmedlem ombeds vid registrering av sitt medlemskap att mata in uppgifter som kan utgöra personuppgifter och samtycker härmed till att personuppgifter som registreras vid starten av medlemskapet behandlas enligt följande:

Alla personuppgifter som registreras för användande av Sajten hanteras i enlighet med personuppgiftslagens (SFS 1998:204) bestämmelser samt den generella dataskyddsförordningen (GDPR). Sådana personuppgifter kan vara namn, person- och företagsadress, postnummer, adresspostanstalt, mobiltelefonnummer, e-postadress, inloggningsuppgifter, med flera. De personuppgifter som Writenow.se inhämtar om Medlem och Licensmedlem behandlas hos Writenow.se och andra företag som Writenow.se samarbetar med, såväl inom som utom EU- och EES-området, i syfte att underhålla och fullgöra tjänsten. Sådana uppgifter som krävs för upprätthållande av lag eller förordning sparas alltid. I det fall medlemsskapet avvecklas sparas medlemsuppgifter maximalt upp till 6 månader efter senaste aktivitet. Licensmedlem samtycker också till att lämnade uppgifter kan komma att användas för marknadsanalyser, applikationsutveckling och för marknadsföringsändamål. Vi behöver samla ovan nämnda personuppgifter för att du som Licensmedlem ska kunna logga in och bruka vår tjänst.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i anslutning till Sajten är Writehere Writenow AB. Personuppgiftsombud är Christer Hanefalk. Privatperson som är Licensmedlem har rätt att få information om de personuppgifter om Licensmedlem som behandlas av Writenow.se, samt vid behov begära rättelse av uppgift. Sådan begäran framställs skriftligen till Writenow.se via [email protected], och ska innehålla uppgifter om avsändarens namn, personnummer, adress och vara undertecknad. Förfrågan märks med ”Personuppgifter”.

Licensmedlem garanterar och accepterar att uppgifter som lämnas om annan Licensmedlem inte på något sätt bryter mot, överträder eller på annat sätt kränker rättigheterna som tillkommer tredje part, såsom exempelvis upphovsrätt, varumärkesrätt eller sekretess.

Med dataskyddsförordningen (GDPR) har du som Licensmedlem ett antal lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Writenow. Nedan listar vi en sammanfattning av dessa rättigheter. För att läsa om dina rättigheter i sin fullständighet hänvisar vi vänligen till Dataskyddsförordningen, avsnitt 3–5.

  • Rätt till tillgång – rätten att veta vilka personuppgifter som samlas, hur och varför de behandlas, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge uppgifterna lagras.
  • Rätt till rättelse – rätten att begära att eventuella felaktigheter i dina personuppgifter rättas.
  • Rätten till dataportabilitet – rätten att få ta del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.
  • Rätt till radering – rätten att begära att personuppgifter tas bort.
  • Rätt till begränsning – rätten att begära begränsning av personuppgiftsbehandlingen.
  • Rätt till invändningar – rätten att återkalla ett tidigare lämnat samtycke eller invända mot viss behandling.
  • Rätt till klagomål – Rätten att lämna klagomål gällande Writenow.se’s behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan antingen lämnas till någon av tillsynsmyndigheterna inom EU.

6. Säkerhet

Sajten är installerad i säker driftsmiljö, innebärande redundant elkraft samt UPS, redundant internetkoppling, brandvägg, övervakning av temperatur och luftfuktighet, brandskydd, nätverksövervakning och fysisk säkerhet med övervakningskameror, säkerhetsvakt dygnet runt samt ett kvalificerat passersystem för dörrar. Brandvarningssystemet har partikelavkännare för mycket snabb rökvarning och med automatisk släckutrustning.

App/Appar är lösenordskyddad/-e genom inloggning som görs med användarnamn och lösenord. Databasinformationen ligger fysiskt på en huvudserver som skyddas med brandväggar och är en server som endast är öppen mot Internet via http-porten.

Säkerhetskopiering sker dagligen. Lösenord är krypterade.

Licensmedlem ska respektera de säkerhetsföreskrifter som kan komma att meddelas från Writehere Writenow AB. Licensmedlem som är juridisk person ansvarar för att av Writenow.se utdelade identiteter, lösenord och liknande förvaras och används på ett betryggande sätt

7. Sekretess

Information som utväxlas mellan parterna, eller uppgifter som Licensmedlem och Licensmedlems anställda matar in i på Sajten och som kan anses såsom affärs- eller yrkeshemligheter, skall behandlas konfidentiellt under Licensmedlemskapets giltighetstid och därefter. Writenow.se har rätt att använda övergripande statistikuppgifter från Licensmedlems App/Appar utan att nämna Licensmedlemmens namn. Sekretessen gäller inte sådan information som blivit känd för Writenow.se före Licensmedlemskapets ingående eller som blivit känd för Writenow.se på annat sätt än genom brott mot AllmVillkor. Sekretesskyldigheten gäller inte heller sådan information som Writenow.se enligt lag är skyldigt att lämna.

8. Ansvarsbegränsning

Writenow.se:s applikation kan aldrig ersätta professionell talskrivning och textframtagning i enskilda fall. De olika Apparnas instruktionsvideos och -texter informerar och vägleder Licensmedlem om hur ett tal eller en text kan tas fram. Writenow.se ger tips och råd, men Licensmedlemmen ansvarar själv för de val av innehåll i avtalet som denne gör, och följderna av dessa val. Varje Licensmedlem förklarar sig i och med besök på Sajten vara införstådd med att WriteNow.se:s App/Appar i första hand syftar till att generera utkast och förslag till dokument för slutgranskning och revidering av Licensmedlemman. Writenow.se kan med en dokumentbeskrivning föreslå ett visst dokument för en definierad situation, men Writenow.se tar inte på sig något som helst rådgivaransvar i förhållande till Licensmedlemmen. Det är alltid Licensmedlemmens ansvar att avgöra om det framtagna dokumentet som skapats med hjälp av en App på Sajten har det innehåll Licensmedlemmen önskar, och Writenow.se har inget ansvar för det resultat som användningen av ett specifikt dokument leder till.

Writenow.se tillhandahåller i anslutning till Sajtens Appar support via mail. Supportens syfte är att hjälpa Licensmedlemmar att använda Sajten och sin/-a App/Appar. Hjälp som ges via supporten kan inte vid något tillfälle definieras som eller anses vara retorisk/kommunikativ rådgivning. Writenow.se .se har inget ansvar för de följder som kan uppstå på grund av Licensmedlemmens val och agerande beroende på den information som getts via supporten.

Writenow.se är, om bolaget inte varit grovt oaktsamt, inte ansvarigt för skada som uppkommer på grund av att Licensmedlem inte kan använda Sajten på avsett sätt på grund av driftsavbrott eller annan störning i dator- eller kommunikationssystem som används av Writenow.se eller vid nödvändigt underhåll av Writenow.se’s webbsajt/programvaror/servrar. Writenow.se är inte heller ersättningsskyldig i samband med skada som uppkommit på annat sätt under förutsättning att Writenow.se kan anses ha agerat med normal aktsamhet. Writenow.se har inte i något fall ansvar för indirekt skada. Licensmedlem ansvarar själv för skada som denne kan drabbas av på grund av fel eller brist i Licensmedlemmens egna data- och/eller kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang.

Writenow.se är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Writenow.se själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Writenow.se att tillgängliggöra applikationen eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

Licensmedlem ska omgående för Writenow.se påtala/reklamera eventuella upptäckta fel eller brister i samband med dokumentframtagning vid användning av en App. Reklamation ska lämnas så snart Licensmedlem upptäckt felet. Reklamation görs till [email protected].

9. Upphovsrätt

Innehållet på Sajten i form av dokument och databaser liksom bakomliggande programvaror är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Det är förbjudet att utan Writenow.se:s samtycke göra kopior - oavsett med vilken teknik det sker - av hela eller delar av innehållet på Sajten. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på Sajten tillgänglig för allmänheten och/eller juridiska personer genom användning av Internet eller på annat sätt.

De dokument/texter som Licensmedlem själv tar fram genom att använda Sajtens App/Appar och databaser får användas fritt precis som vilket dokument som helst, med undantag för framtagning som syftar till kommersiellt mångfaldigande. Övrigt material – exempelvis instruktionstexter, informationstexter, utbildningstexter, och liknande - får användas endast för enskilt bruk. Detta innebär att nämnda material inte får kopieras, mångfaldigas eller göras tillgängligt för allmänheten, vare sig i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning eller i annan teknik, utan Writenow.se:s samtycke.

Den Licensmedlem som önskar använda något material på annat sätt än för eget bruk, ska kontakta Writenow.se via e-post: [email protected].

Uppgifter som matas in i App/Appar av Licensmedlemmen och därefter lagras tillhör Licensmedlemmen. Vid Licensmedlemskapets upphörande ska de databasuppgifter/de dokument som Licensmedlemmen matat in i sin/-a App/Appar, om Licensmedlemmen så begär, raderas från Sajtens server.

Uppgifter i databaser och i App/Appar som har sitt ursprung i beställning/-ar av Specialdokument och som betalats av Licensmedlemmen, ska också, om Licensmedlemmen så begär, raderas från Sajtens server.

Uppgifter i databaser som skapats av Writenow.se tillhör Writenow.se

10. Länkning

Sajten ska i samband med länkning alltid öppnas i ett nytt fönster – och när länkning sker ska hypertextlänkar och inte iframes användas. Sajtens innehåll får aldrig, om inte Writenow.se lämnat skriftligt godkännande härtill, presenteras inom ramen för en annan webbplats. Länkning får inte ske på ett sätt som riskerar att Sajtens innehåll modifieras, förvanskas eller missförstås.

11. Ångerrätt vid köp

Vid köp av App/Appar på Sajten skapas ett Licensmedlemsavtal utformat efter Licensmedlemmens inmatning av uppgifter och svar på frågor som följer med respektive App. Om Licensmedlem efter betalning och erhållande av inloggningsuppgifter önskar häva sitt köp, godkänns detta av Writenow.se under förutsättning att Licensmed-lemmen inte tagit ut mer än ett dokument ur den App som beställts. Om fler dokument än ett tagits fram via den App som Licenmedlemmen önskar häva sitt köp för, betalar Licensmedlemmen lägsta möjliga Licenskostnad – det vill säga en månadsavgift – och därefter hävs Licensmedlemskapet omedelbart och WriteNow.se återbetalar överskjutande belopp som inbetalats från Licensmedlemmen. Licensmedlem kan reklamera sitt Licensavtal om Licensmedlem finner fel i Appen eller i dokument eller är missnöjd av annan anledning, varvid Writenow.se har 48 arbetstimmar på sig för att avhjälpa det eventuella fel som Licensmedlemmen påtalat.

12. Tvist

Licensmedlem som önskar få rättelse vid eventuella felaktigheter ska kontakta Writenow.se oss via telefon (08-450 99 99) eller via e-post ([email protected]). Om Licensmedlem, som tillika är privatperson, efter reklamation fortfarande inte anser sig nöjd kan han/hon vända sig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

Writenow.se följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och beslut vid eventuell tvist.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Vid tvistighet mellan Writenow.se och juridisk person ska Writenow.se aldrig vara skyldig att utbetala mer i skadestånd än vad Licensmedlemmen/företaget/organisationen har betalat för återstående avtalstid för att kunna nyttja tjänsterna som finns på Sajten. Det vill säga: Om tvisten inträffar när det återstår sex månader av avtalstiden, kan Writenow.se’s ersättning till Licensmedlemmen aldrig överstiga licenskostnaden för de återstående sex månaderna.

13. Åtgärder mot otillåten användning

Innehållet på Sajten är ett resultat av en omfattande arbetsinsats under många år. Writenow.se har copyright på den största delen av Sajtens dokument och ser mycket allvarligt på otillåten användning av innehållet på Sajten. Aktiva åtgärder vidtas mot den som bryter mot avtalsvillkoren, bland annat genom att Writenow.se förbehåller sig rätten att stänga av Licensmedlem som brutit mot dessa AllmVillkor. Vid överträdelser som kan definieras som grava, kan rättsliga åtgärder komma att vidtas.

För support hänvisas till [email protected]